วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554

ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสมาชิกในกลุ่มนาย วิวัฒน์ จันทราภิรมย์ รหัสนักศึกษา 51125260201
นางสาว นิลลดา บุญช่วย รหัสนักศึกษา 51125260131
นางสาว สิริอร พลภูงา รหัสนักศึกษา 51125260116
นางสาว ชนัฐดา มาตรง รหัสนักศึกษา 51125260140
นางสาว สาวิตรี ศรีสังวาลย์ รหัสนักศึกษา 51125260207
นางสาว ธวัลรัตน์ เดชาจันทร์แวง รหัสนักศึกษา 51125260134

เทคนิคการนำเข้าสู่บทเรียน
ความหมาย
      ความหมายของคำว่า “นำ” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 หมายถึง เริ่มต้นโดยมีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นตาม ฉะนั้น คำว่า “นำเข้าสู่” ก็เป็นการเริ่มต้นเพื่อไปสู่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส่วนคำว่า “บทเรียน” หมายถึง คำสอนที่กำหนดให้เรียน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 578,602) ฉะนั้น ตามรูปศัพท์ “การนำเข้าสู่บทเรียน” หมายถึง การเริ่มต้นเพื่อไปสู่เนื้อหาสาระหรือคำสอนที่กำหนดให้เรียน
   อรภัทร สิทธิรักษ์ (2540: 121) อธิบายว่า การนำเข้าสู่บทเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมก่อนเริ่มสอนเนื้อหาในทุกวิชา เพื่อเป็นการเตรียมนักเรียนให้รู้ว่ากำลังเรียนเรื่องอะไร โดยนำเอาความรู้และทักษะที่นักเรียนมีอยู่เดิมมาสัมพันธ์กับบทเรียนที่ครูสอน ซึ่งจะทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ชัดเจนขึ้น
   ชมนาท รัตนมณี (2541: 320) กล่าวว่า การนำเข้าสู่บทเรียน หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อครูจะเริ่มสอน หรือจะทำกิจกรรมใดๆ เพื่อเป็นการเตรียมให้นักเรียนเกิดความสนใจ พร้อมที่จะติดตามบทเรียนต่อไป และรู้ว่าจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร ทำให้มีจุดมุ่งหมายการเรียนชัดเจนยิ่งขึ้น
   ศักดิ์ศรี ปาณะกุล และคณะ (2549: 167) อธิบายว่า การนำเข้าสู่บทเรียน หมายถึง การกระตุ้นและเร้าความสนใจของนักเรียนให้มีต่อบทเรียน ทำให้นักเรียนมีความพร้อมและ ความกระตือรือร้นที่จะเรียน นักเรียนรู้ว่าจะเรียนเรื่องอะไร โดยที่ครูไม่ต้องบอกโดยตรง และนักเรียนยังสามารถนำความรู้เดิมมาสัมพันธ์กับบทเรียนใหม่ได้อย่างถูกต้อง
   สรุปได้ว่า การนำเข้าสู่บทเรียน หมายถึง การเตรียมตัวนักเรียนก่อนเริ่มเรียน และก่อนที่ครูจะสอนเนื้อหาทุกวิชา เพื่อเป็นการเตรียมนักเรียนให้รู้ว่ากำลังเรียนเรื่องอะไร สามารถนำเอาความรู้และทักษะที่นักเรียนมีอยู่เดิมมาสัมพันธ์กับบทเรียนที่ครูกำลังจะสอนได้ ซึ่งทำได้โดยการหากิจกรรมที่เร้าความสนใจของนักเรียนแล้วเชื่อมโยงไปสู่บทเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์ของการนำเข้าสู่บทเรียน
     การนำเข้าสู่บทเรียนเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และหากกิจกรรมนี้เริ่มต้นได้ ไม่ดี กิจกรรมการเรียนการสอนอื่นๆ ที่ตามมาก็ได้รับผลกระทบด้วย การนำเข้าสู่บทเรียนมีวัตถุประสงค์หลายประการ ดังรายละเอียดข้างล่างนี้
   สุวรรณี ศรีคุณ (2527: 187 อ้างถึงใน อินทิรา บุณยาทร, 2542: 218) กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการนำเข้าสู่บทเรียน ก็เพื่อเร้าความสนใจของนักเรียนให้นักเรียนมีความคิดว่ากำลังเรียนเรื่องอะไร และสามารถนำเอาความรู้และเทคนิคเดิมที่มีอยู่มาสัมพันธ์กับเรื่องที่เรียน ก็จะทำให้เข้าใจบทเรียนใหม่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
   เสริมศรี ลักษณศิริ (2540: 319) อธิบายว่า กิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียนเป็นกิจกรรมที่ครูทำเมื่อเริ่มต้นของการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนมาอยู่ที่การสอนของครู และเป็นการเตรียมนักเรียนให้มีสมาธิในการฟังเรื่องที่ครูจะสอน เป็นการทำให้นักเรียนเข้าใจความหมายของบทเรียนชัดเจนขึ้น นักเรียนรู้ว่าต่อไปจะเรียนเรื่องอะไร และสามารถนำเอาความรู้และเทคนิคที่นักเรียนมีอยู่เดิมมาสัมพันธ์กับบทเรียนที่ครูจะสอนต่อไปได้ การนำเข้าสู่บทเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยทำให้วัตถุประสงค์ของการเรียนนั้นๆ ชัดเจนขึ้น เพราะนักเรียนถูกดึงให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนด้วย
สรุปได้ว่า กิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียนมีวัตถุประสงค์ เพื่อเร้าความสนใจของนักเรียน หรือดึงดูดความสนใจของนักเรียนมาอยู่ที่การสอนของครู และเป็นการเตรียมนักเรียนให้มีสมาธิ ในการฟังเรื่องที่ครูจะสอน นักเรียนรู้ว่าต่อไปจะเรียนเรื่องอะไร และสามารถนำเอาความรู้และทักษะเดิมที่มีอยู่มาสัมพันธ์กับบทเรียนใหม่ ซึ่งทำให้นักเรียนเห็นแนวทางในการเรียนรู้ และจะทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนใหม่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์ที่สำคัญของการนำเข้าสู่บทเรียน
•เร้าความสนใจของนักเรียน
•เตรียมให้นักเรียนมีความพร้อม
•นักเรียนรู้ว่าจะเรียนเรื่องอะไร
•นำความรู้และทักษะเดิมมาสัมพันธ์กับบทเรียนใหม่


ประโยชน์ของการนำเข้าสู่บทเรียน

   โดยทั่วๆ ไปครูที่มีความชำนาญในการสอนมักจะใช้เวลาสั้นๆ เพียง 5-10 นาที จัดกิจกรรมก่อนเริ่มการเรียนการสอนเนื้อหา เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนปรับประสบการณ์เดิมให้พร้อมที่จะประสานกับประสบการณ์ใหม่ และให้นักเรียนเข้าใจจุดมุ่งหมายของบทเรียนที่จะเรียนได้ดีขึ้น ถ้าครูมีเทคนิคในการนำเข้าสู่บทเรียนและนำไปใช้อย่างได้ผลก็จะทำให้เกิดผลดี ดังนี้ (พึงใจ สินธวานนท์, 2520: 349 อ้างใน เสริมศรี ลักษณศิริ, 2540: 319)
1. สามารถเรียกร้องความตั้งใจของนักเรียนให้พร้อมที่จะเรียน
2. สามารถเร้าและจูงใจให้นักเรียนคงความสนใจในบทเรียน
3. สามารถบอกลักษณะและวิธีการสอนของเรื่องที่จะเรียนได้
4. สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับเรื่องที่จะเรียนต่อไปได้

เฉลิม มลิลา (2526: 12) กล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของการนำเข้าสู่บทเรียน ดังนี้
1. ช่วยให้นักเรียนเกิดความพร้อมในการเรียนรู้
2. ช่วยนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ประสบการณ์ได้อย่างมีความหมาย และโดยง่ายยิ่งขึ้น
3. ช่วยกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจ ใฝ่รู้ และเรียนด้วยความสนุกสนาน
4. เป็นการปูพื้นฐานความรู้ ความคิด และแนวทางการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนประสบการณ์ใหม่ระหว่างครูและนักเรียนในเบื้องต้น
5. เป็นสื่อเชื่อมโยงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษาครูก่อนดำเนินการสอนในขั้นต่อไป
6. ช่วยให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ (Concepts) ที่ดีและถูกต้อง
7. เป็นวิธีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ให้มีความสัมพันธ์ หรือต่อเนื่องกันอย่างมีความหมาย
8. ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การทำกิจกรรม และการมีสุขภาพจิตที่ดีของทั้งนักเรียนและครู
9. ช่วยทำให้นักเรียนสามารถทำความเข้าใจบทเรียนได้ดีและรวดเร็วขึ้น
10. ช่วยพัฒนาทัศนคติในการเรียนที่ดีให้กับนักเรียน
11. เป็นช่องทางช่วยผ่อนแรงในการสอนของครู ให้สามารถกระทำได้โดยง่าย รวดเร็วและได้ผลดีสมตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้
12. ผลสะท้อนกลับ (Feedback) จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน นับเป็นปัจจัยที่ช่วยในการปรับปรุงทักษะ และวิธีการนำเข้าสู่บทเรียนของครูในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สรุปได้ว่า การนำเข้าสู่บทเรียนมีประโยชน์อย่างยิ่ง เป็นเทคนิควิธีการที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความพร้อมเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นสื่อเชื่อมโยงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูและนักเรียนก่อนดำเนินการสอนในขั้นต่อไป และช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้เดิมกับเรื่องที่จะเรียนต่อไปได้


เทคนิคการนำเข้าสู่บทเรียน
   เทคนิคใดบ้างที่ครูควรใช้หรือเลือกใช้ในการนำเข้าสู่บทเรียน เป็นสิ่งที่ครูต้องคำนึงถึงและบรรจุลงไปในแผนการสอน
เสริมศรี ลักษณศิริ (2540: 320) กล่าวว่า การนำเข้าสู่บทเรียนอาจจะทำได้ ดังต่อไปนี้ คือ
1. ใช้อุปกรณ์ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาวิชา เช่น ใช้ของจริง หุ่น รูปภาพ เป็นต้น
2. ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่สัมพันธ์กับบทเรียน
3. สนทนาซักถามแล้วเชื่อมโยงไปยังเรื่องที่จะสอน
4. ร้องเพลง หรือเล่นละคร หรือการแสดงบทบาทสมมติ
5. ตั้งปัญหา ทายปัญหา
6. ทบทวนบทเรียนเดิมที่สัมพันธ์กับบทเรียนใหม่
7. เล่านิทาน เล่าเรื่องราว เล่าเหตุการณ์ต่างๆ
8. สาธิต ทดลอง เพื่อนำเข้าสู่เรื่องที่จะสอน เช่น ครูอาจเรียกเด็กหลายคนออกมาสาธิตการไหว้แบบต่างๆ การทำความเคารพ เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับการสอนเรื่องวิธีทำความเคารพ เป็นต้น
จำเริญ ชูช่วยสุวรรณ (2544: 167) ได้เสนอวิธีการนำเข้าสู่บทเรียนไว้หลายวิธี ดังนี้
1. โดยการใช้อุปกรณ์ เช่น ภาพ หุ่นจำลอง วีดิทัศน์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เป็นต้น
2. โดยการร้องเพลง ครูอาจจะนำเพลงที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนมาร้องให้นักเรียนฟัง หรือให้นักเรียนช่วยกันร้อง
3. โดยการเล่านิทาน เล่าเรื่อง หรือเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้สัมพันธ์ หรือสอดคล้องกับบทเรียนที่ครูกำลังจะสอน
4. โดยการซักถาม เช่น ซักถามเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาแล้ว หรือซักถามเกี่ยวกับประสบการณ์ของนักเรียนแล้วโยงไปสู่เรื่องที่ครูจะสอน
5. โดยการตั้งปัญหา หรือทายปัญหา
6. โดยให้นักเรียนแสดง เช่น แสดงบทบาทสมมติ
   จากข้อเสนอแนะที่กล่าวมา รวบรวมได้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจที่ครูสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน ได้แก่
1. ใช้อุปกรณ์ที่สัมพันธ์กับบทเรียน เช่น ใช้ของจริง หุ่น รูปภาพ
2. ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่สัมพันธ์กับบทเรียน
3. สนทนาซักถามแล้วเชื่อมโยงไปยังเรื่องที่จะสอน หรือ ตั้งปัญหา ทายปัญหา
4. ร้องเพลง เล่นละคร การแสดงบทบาทสมมติ หรือให้นักเรียนทำพฤติกรรมประกอบท่าทาง ให้สอดคล้องกับบทเรียน
5. เล่านิทาน เล่าเรื่องราว เล่าเหตุการณ์ต่างๆ
6. ทบทวนบทเรียนเดิมที่สัมพันธ์กับบทเรียนใหม่
8. สาธิต ทดลอง
9. ให้ฟังเสียงต่างๆ เช่น เสียงดนตรี เสียงระฆัง เสียงวิทยุ ฯลฯ
10. ให้ดูภาพยนตร์ สไลด์ วีดิทัศน์ ฯลฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องที่จะสอน
  
     สรุปได้ว่า กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูควรใช้ในการนำเข้าสู่บทเรียนนั้นมีหลากหลายกิจกรรมและรูปแบบ ซึ่งอาจจะเป็นเพลง เกม หรือคำถาม ครูต้องเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะบทเรียนหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้มีขึ้นในลำดับต่อมา และกิจกรรมที่เลือกนั้นต้องสามารถเร้าความสนใจ และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเรียนเนื้อหาสาระสำคัญได้ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุผลตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของการสอนในแต่ละครั้ง
   วิดีโอสาธิตการใช้ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียนในการสอน


video


ชมวิดีโอสาธิตการใช้ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน จบแล้วอย่าลืม ฝากความคิดเห็นให้ด้วยนะคะ


53 ความคิดเห็น:

 1. ลงแล้วนะคะเพื่อนๆ

  มาฝากความคิดเห็นให้ด้วยนะ

  ตอบนำออก
 2. แล้วมีวิธีการอะไรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ครับ

  ตอบนำออก
 3. วิธีการอะไรที่ีมีประสิทธิภาพหมายความถึงเรื่องอะไรคะ คุณอานนท์

  ตอบนำออก
 4. สรุปได้ว่า กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูควรใช้ในการนำเข้าสู่บทเรียนนั้นมีหลากหลายกิจกรรมและรูปแบบ ซึ่งอาจจะเป็นเพลง เกม หรือคำถาม ครูต้องเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะบทเรียนหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้มีขึ้นในลำดับต่อมา และกิจกรรมที่เลือกนั้นต้องสามารถเร้าความสนใจ และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเรียนเนื้อหาสาระสำคัญได้ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุผลตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของการสอนในแต่ละครั้ง

  นี่รึป่าวคืือคำตอบที่คุณต้องการน่ะค่ะ อ่านซะนะคะการเลือกใช้นั้นต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมด้วยจิตวิทยาของความเป็นครูคุณคิดว่าการใช้อะไรในการนำเข้าสู่บทเรียนจะเป็นผลดีแก่ผู้เรียนได้มากที่สุดคุณก็ควรจะใช้สิ่งที่คุณคิดว่าเหมาะสมกับการเรียนและนักเรียนของคุณนะคะ คุณอานนท์ วงศ์น้ำเพชร คะ

  ตอบนำออก
 5. วิธีการนำเข้าสู่บทเรียนที่นำมามี 3 แบบด้วยกันใช่ไหมค่ะ

  แต่ที่เห็นเด่นชัดที่สุด คือ การใช้บัตรคำค่ะ

  ส่วนอีกสองแบบยังไม่ค่อยเด่นชัดนะค่ะ

  ตอบนำออก
 6. เริ่ดมากค่ะ ไงก็แวะไปคอมเม้นกลุ่มทักษะการเล่าเรื่องด้วยนะจ๊ะ

  ตอบนำออก
 7. ก็ดูดีนะคะแต่อีกสองแบบมองไม่ชัดอะค่ะว่าเปงอะไร

  ตอบนำออก
 8. ขอแสดงความคิดเห็นของตัวเองหน่อยนะครับ

  เสียงไม่ค่อยได้ยินนะ 555

  ตอบนำออก
 9. เนื้อหาละเอียดครบถ้วนดีค่ะ แต่เสียงพูดของผู้สอนไม่ค่อยได้ยินค่ะ
  เสียงเพลงดังไปหน่อย

  ตอบนำออก
 10. เนื้อหาดีนะค่ะ แต่เสียงพูดยังไม่ค่อยชัด

  ตอบนำออก
 11. เนื้อหาสองแบบนั้นไม่ค่อยชัดเจนที่ชัดเจนคือบัตรคำนะแต่คุณครูควรจะเสียงดังหน่อยนะค่ะ

  ตอบนำออก
 12. การสอนของผู้สอนดีค่ะเนื้อหาก็ดีค่ะและการนั่งเป็นวงล้อมทำให้นักเรียนสนใจเรียนและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนั้นๆดีค่ะ แต่เสียงพูดยังไม่ค่อยชัดเสียงเบาไปหน่อยน่ะค่ะ

  ตอบนำออก
 13. เนื้อหาและกลวิธีในการสอนค่อนข้างจะตรงกับทักษะแต่เรื่องวิดีโอการตัวอย่างการสอนน่ายาวกว่านี้

  ตอบนำออก
 14. เสียงไม่ค่อยชัด เนื้อหาดีรวมแล้วก็ดีค่ะ

  ตอบนำออก
 15. เนื้อหาตรงกับทักษะที่ได้รับ เลือกการสอนได้ชัดเจนแต่เสียงผู้สอนเบาไปค่ะ

  ตอบนำออก
 16. เป็น เทคนิคการนำเข้าสู่บทเรียน ที่ ยอด เ ยี่ยม มาก

  ตอบนำออก
 17. การใช้ทักษะดีค่ะ ตรงตามเนื้อหาดี
  แต่เสียงยังฟังไม่ค่อยชัดเจนนิดนึงค่ะ
  โดยรวมดีแล้วค่ะ
  อิอิ

  ตอบนำออก
 18. ครูพูดไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ แต่ดูโดยรวมแล้ว ดีค่ะ

  ตอบนำออก
 19. เสียงพูดเบาไปหน่อยนะข๊ะ

  เนื้อหาตรงกับทฤษฎีของ

  ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียนดีมากข๊ะ

  ตอบนำออก
 20. โดยรวมแล้วดีดีดีค่ะ

  ตอบนำออก
 21. เนื้อหาเยอะดีค่ะวีดีโอก็ดีค่ะ

  ตอบนำออก
 22. เนื้อหาละเอียดครบถ้วนดีค่ะ แต่เสียงพูดของผู้สอนไม่ค่อยได้ยิน

  น่าจะมีอุปกรณ์เสริมนะค่ะ อย่างเช่นไมโครโฟนค่ะ

  วิธีการนำเข้าสู่บทเรียนมี 3 แบบ ที่เห็นเด่นชัดมีแค่ การใช้บัตรคำเองค่ะ

  ตอบนำออก
 23. เนื้อหาละเอียดครบถ้วนดีค่ะ แต่ VDO วิธีการนำเข้าสู่บทเรียน 2 หลังยังไม่ค่อยชัดเจน แต่โดยรวมแล้วก็ดูดีค่ะ

  ตอบนำออก
 24. เนื้อหาละเอียดดีค่ะ การแนะนำวีดีโอดีค่ะ ทำให้รู้เนื้อหาในวีดีโอ แต่ดูแล้วไม่ค่อยได้ยินอ่ะค่ะ ฟังแล้วไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ค่ะ แต่ภาพรวมของวีดีโอดีมากเลยค่ะ

  ตอบนำออก
 25. โดยรวมดูดีมากค่ะ เนื้อหาครบถ้วน วิดีโอการสอนสอดคล้องกับทักษะดีค่ะมีแต่วิดีโอไม่ค่อยได้ยินเสียง

  ตอบนำออก
 26. ก็คิดว่าดีนะแต่ยังอัดวิดีโอไม่ค่อยดีเท่าที่ควรค่ะ เหตุผลที่เสียงไม่ค่อยได้ยินเพราะตอนแระไม่คิดว่าจะใช้กล้องนี้ค่ะ กล้องนี้เป็นกล้องสำรองกล้องที่ถ่ายจริงนำมาตัดต่อไม่ได้จึงต้องใช้วิดีโอจากกล้องนี้แทน ซึ่งค่อนข้างไกลออกมาจากผู้สอนเลยทำให้ไม่ได้ยินเสียงชัดเจน ถ้ามีงานหน้าอีกจะปรับปรุงนะคะเพื่อนๆ และอาจารย์แต่ก็ทำอย่างสุดความสามารถแล้วค่ะ

  ตอบนำออก
 27. เกือบดีและถ้าอีกสองแบบนั้นชัดกว่านี้อีกหน่อยอะ

  ตอบนำออก
 28. ขนาดของเนื้อหาชัดเจน ขอบคุณที่ทำให้ได้อ่านครับ

  ตอบนำออก
 29. ดีๆๆๆ อยู่นะ
  เนื้อหาพอดี

  ตอบนำออก
 30. VDO กับเนื้อหาแน่นดี
  ไม่รู้จะติอะไร
  โดยรวมดีมากค่ะ

  ตอบนำออก
 31. เนื้อหามีความละเอียดดีค่ะ
  แต่วิดีโอฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง
  เสียงไม่ค่อยดังค่ะ

  ตอบนำออก
 32. เนื้อหาดีค่ะ ดูแล้วเข้าใจดีค่ะ ทุกอย่างโดยรวมดีค่ะ...

  ตอบนำออก
 33. เนื้อหาโดยรวมแล้วดีค่ะ
  เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนที่เห็นได้ชัดเจนค่ะ

  ตอบนำออก
 34. เนื้อหาครบถ้วน ผู้สอนเตรียมพร้อมมาดี

  ตอบนำออก
 35. เนื้อหาของวีดีโอ สมบูรณ์ เนื้อหา บนหน้าเว็บ ใช้ได้ อ้างอิงครบ

  ตอบนำออก
 36. ตอนแรกของวีดีโอพูดได้ดีครับน้ำเสียงน่าฟัง แต่อยากแนะนำเรื่องมุมกล้องนิดหนึ่งครับ อยากให้เก็บส่วนของรายละเอียดคุณครูนิดหนึ่งครับ ไม่เห็นคุณครูเท่าไรครับ แต่เนื้อหาดีมากๆเลย (กด Like)

  ตอบนำออก
 37. เนื้อหาสามารถเข้าใจได้ง่าย และวีดีโอมีการเกริ่นนำก่อนทำให้เข้าใจได้ดีขึ้นค่ะ

  ตอบนำออก
 38. เนื้อหาละเอียดดีนะคะ แต่การถ่ายทำVDOสั้นไปนิดนึงทำให้มองเห็นการใช้หลักทฤษฏีไม่ค่อยชัดเจน และเสียงพูดเบาไปนิดนึงไม่ค่อยได้ยินแต่โดยรวมก็ดีคะ

  ตอบนำออก
 39. เนื้อหาดีมากค่ะ
  และเป็นการนำเข้าสู้บทเรียน
  ที่ใกล้ชิดนักเรียนดี
  เข้าใจง่ายแต่วิดีโอฟังเสียงไม่ค่อยชัด
  โดยรวมแล้วดีค่ะ

  ตอบนำออก
 40. เนื้อหาโดยรวมดีค่ะ วิดีโอก็ดีค่ะแต่เสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะ

  ตอบนำออก
 41. เนื้อหาครบถ้วนดีวีดีโอดีแต่เสียงเบาแต่รวมๆๆดีค่ะ

  ตอบนำออก
 42. เนื้อหาดีมาก วีดิโอดีแต่เสียงเบาไปหน่อย

  ตอบนำออก
 43. โดยรวมแล้ววีดีโอสมบูรณ์ดีค่ะ ถึงแม้เสียงอาจไม่ค่อยได้ยินแต่วิธีการนำเข้าสู่บทเรียนมีความชัดเจนดี เนื้อหาก็มีความสมบูรณ์ครบถ้วน

  ตอบนำออก
 44. ครูผู้สอนไม่ควรจะดูเอกสารนะเพราะจะทำให้ผู้เรียนเชื่อถือในตัวผู้สอนได้น้อย แต่ก็สรุปได้ดีครับ

  ตอบนำออก
 45. เนื้อหาละเอียดครบถ้วนดีครับ แต่เสียงพูดของผู้สอนไม่ค่อยได้ยินครับ
  เสียงเพลงดังไปหน่อย
  โดยภาพรวม..ดีมาก

  ตอบนำออก
 46. เสียงพูดอาจจะไมค่อยได้ยินชัด แต่โดยภาพรวมแล้วออกมาดีมากค่ะ เนื้อหาละเอียดมากค่ะ

  ตอบนำออก
 47. เนื้อหาดีครับ วิดีโอตรงกับทักษะดี แต่ติดที่เสียงไม่ค่อยได้ยินนิดนึงครับ

  ตอบนำออก
 48. เนื้อหาของทักษะนี้ ครบถ้วนดีค่ะ เรื่องวีดีโอ อาจไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไร แต่ก็รู้จักนำอุปกรณ์ต่างๆ มานำเข้าสู่บทเรียนดีค่ะ

  ตอบนำออก
 49. เป็นการสอนที่ดีค่ะ แต่เสียงเบาไปหน่อยค่ะ

  ตอบนำออก
 50. ขอบคุณมากเลยน่ะค่ะ เนื้อหาละเอียดมากเลยค่ะ.....

  ตอบนำออก